Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm việc sử dụng các sản phẩm thuộc OKVIP (từ đây sẽ gọi tắt thành “Liên Minh này”, chúng tôi “,”của chúng tôi “) cùng các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ (được gọi tắt là “dịch vụ “) được cung cấp.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi nghĩa là bạn thừa nhận và cam kết tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều kiện của thông báo miễn trừ trách nhiệm này. Xin đừng sử dụng dịch vụ nếu bạn không chấp nhận điều kiện của thông báo miễn trừ trách nhiệm này.

Nội dung đăng tải trên trang web không mang tính chuyên môn

Tất cả thông tin do trang web này cung cấp (bao gồm nội dung blog, các bài viết trên trang web, tài liệu, tranh ảnh, video hoặc âm nhạc, vv. v. . . ). Không hề có bất cứ ý kiến chuyên môn nào trên phương diện vật chất (chẳng hạn luật pháp, tài chính, kinh tế, y học hoặc bất kỳ ý kiến thuộc các lãnh vực chuyên môn khác) được dùng với mục đích thông tin bình thường.

Để có thể đưa ra bất cứ phán xét nào người dùng không nên chỉ phụ thuộc vào thông tin của trang web này. Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào đối với những thông tin có liên quan, chúng tôi khuyến nghị người dùng nên tìm kiếm các cố vấn có chuyên môn liên quan để được tham vấn kĩ.

Về các đường link dẫn đến bên khác trên trang web này

Trang web này có thể bao gồm những link trỏ về các trang web ẩn danh khác, những link này được cung cấp chủ yếu với mục đích nâng cao trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang web của bên thứ ba này, cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách quyền riêng tư hay thực tế của những trang web này.

Cụ thể hơn là Liên Minh sẽ không đại diện hoặc đảm bảo cho tính xác thực, tính liên quan, tính hiệu quả hoặc mức độ đầy đủ của những trang web bên thứ ba này.

Khu vực áp dụng về mặt pháp luật và tư pháp

Bất kì tranh chấp và kiện tụng nào nảy sinh từ thông báo miễn trừ trách nhiệm trên sẽ được giải quyết theo pháp luật của vùng vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Quyền chỉnh sửa tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bất kỳ lúc nào bản thông báo miễn trừ trách nhiệm này. Nếu phần nào đó của bản thông báo miễn trừ trách nhiệm đã bị xác định là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì nó sẽ được xem là có thể gỡ bỏ, và không ràng buộc đối với tính hiệu quả và tính hợp lệ của bất kỳ điều khoản khác.